Fn-TSPM

Certyfikat Foundation TenStep Project Manager (Fn-TSPM) jest certyfikatem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył wiedzę w zakresie zasad i procesów wykorzystywanych w zarządzaniu projektami wg metodyki TenStep. TenStep Polska organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.


Korzyści z posiadania certyfikatu Fn-TSPM

  • Certyfikat Fn-TSPM potwierdza, że jego posiadacz dysponuje większą niż przeciętna wiedzą o zarządzaniu projektami.
  • Certyfikat Fn-TSPM otwiera przed jego posiadaczem możliwości czynnego uczestniczenia w pracach projektowych, co pozwoli na zdobycie praktycznego doświadczenia i rozwoju zawodowego w obszarze zarządzania projektami.
  • Uzyskanie Certyfikatu Fn-TSPM daje jego posiadaczowi pewność siebie, niezbędną do podejmowania rozmów na zasadach partnerskich z kierownikami projektów i innymi interesariuszami.


Adresaci

Osoby, które chcą uzyskać potwierdzenie ich wiedzy w zakresie zarządzania projektami i/lub czynnie uczestniczyć w realizacji projektów. Osoby, które planują swój rozwój zawodowy w obszarach współpracujących z realizatorami projektów.


Wymagania

Do egzaminu może przystąpić każdy, kto ukończył minimum 7-dniowe szkolenie TenStep z zakresu zarządzania projektami w oparciu o metodykę TenStep® Project Management Process.


Egzamin Fn-TSPM

Egzamin FN-TSPM jest składany w formie pisemnej, w języku polskim. Podstawą egzaminu jest skrypt zawierający wybrane elementy metodyki TenStep® Project Management Process.

Egzamin składa się z 45 pytań testowych jednokrotnego wyboru (tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) i trwa 60 minut.

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie 30 punków przy następujących zasadach punktacji:

  • Każda poprawna odpowiedź daje 1 punkt,
  • Brak odpowiedzi lub odpowiedź błędna lub niejednoznaczna (np. zaznaczenie dwóch odpowiedzi) – 0 punktów.

Zobacz także: Szkolenie przygotowujące do certyfikacji Fn-TSPM