Przygotowanie do certyfikacji CAPM® (PMI)

Szkolenie przeznaczone jest dla osób stawiających pierwsze kroki w dziedzinie zarządzania projektami. Jest w całości poświęcone przygotowaniu uczestników do egzaminu CAPM (Certified Associate in Project Management) PMI. Najważniejsze zagadnienia obejmują dziewięć obszarów wiedzy, narzędzia, techniki oraz definicje procesów zarządzania projektami.

Program szkolenia

Moduł I. Wprowadzenie do zarządzania projektami wg PMBOK® Guide

 • Przedsięwzięcia w organizacji – definicja projektu, programu, portfela projektów
 • Pozostałe istotne definicje z obszaru zarządzania projektami (proces, zadanie, biuro wsparcia projektów, OPM3 itd.)
 • Zarządzanie w oparciu o sprawdzone modele a zarządzanie intuicyjne – cele zarządzania projektami
 • Organizacja projektu, główne role i odpowiedzialności: kierownik projektu, członek zespołu projektowego, sponsor, Komitet Sterujący, biuro projektów

Moduł II. Zarządzanie projektami w oparciu o PMBOK® Guide

 • Cykl życia projektu wg PMBoK® Guide
 • Obszary wiedzy wg PMBoK® Guide
  • Zarządzanie integralnością projektu
  • Zarządzanie zakresem
  • Zarządzanie czasem
  • Zarządzanie kosztami
  • Zarządzanie jakością
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie komunikacją
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Zarządzanie interesariuszami
 • Inicjowanie projektu
  • Omówienie procesów, które służą zdefiniowaniu i zatwierdzeniu projektu w organizacji
  • Określanie celów i wstępnego zakresu projektu
  • Dokumentacja projektowa – rola i zakres informacyjny Karty Projektu
  • Rola sponsora podczas inicjowania projektu
  • Techniki wspierające inicjowanie projektu
 • Planowanie projektu
  • Omówienie procesów, które służą określeniu, w jaki sposób zrealizować zamierzone cele, jakimi środkami, kiedy, w jakiej kolejności itp.
  • Planowanie zakresu projektu w oparciu o strukturę podziału pracy (WBS)
  • Opracowanie harmonogramu i budżetu projektu
  • Plan Projektu i jego elementy (planowanie zarządzania zakresem, jakością, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, planowanie reakcji na ryzyko, planowanie zarządzania zamówieniami i kontraktami)
  • Techniki wspierające planowanie projektu
 • Realizacja projektu
  • Omówienie procesów koordynowania ludzi i zasobów w projekcie w celu wykonania założonego planu
  • Zagadnienia związane z zapewnieniem jakości, budowaniem i rozwojem zespołu, komunikacją
  • Techniki wspierające realizację projektu
 • Kontrola projektu
  • Omówienie procesów monitorowania postępów prac w projekcie
  • Zadania kierownika projektu i zadania sponsora w monitorowaniu realizacji projektu
  • Zarządzanie zakresem i zmianami zakresu
  • Monitorowanie realizacji harmonogramu i budżetu
  • Zagadnienia związane z kontrolą jakości, raportowaniem, zarządzaniem ryzykiem
  • Techniki wspierające kontrolę projektu
 • Zamykanie projektu
  • Omówienie procesów, które służą przygotowaniu formalnej akceptacji głównego przedmiotu dostawy projektu lub jego fazy
  • Zamykanie projektu i zbieranie doświadczeń projektowych
  • Techniki wspierające zamykanie projektu

Moduł III. Przygotowanie do egzaminu certyfikującego CAPM®

 • Omówienie egzaminu i certyfikacji CAPM®
  • Wymogi certyfikacyjne i warunki podejścia do egzaminu
  • Zakres merytoryczny egzaminu i kryteria oceny
 • Rozwiązywanie pytań testowych do CAPM®, omówienie, pytania, dyskusje
 • Porady dla osób podchodzących do egzaminu (rodzaje pytań, najczęstsze błędy, Tips & Tricks)
 • Test końcowy sprawdzający gotowość do egzaminu i omówienie wyników

 

TenStep posiada status Registered Education Provider.


Podsumowanie

Czas trwania

3 dni / 24 h

Liczba PDU

24 PDU (Technical PM)

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

1. Podstawowy

Metody szkoleniowe

Wykład, Ćwiczenia / Case studyJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami