Zarządzanie ryzykiem w projektach
(zgodne ze standardem PMBOK®)

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników projektów, członków zespołów projektowych, a także sponsorów i klientów. Do udziału w szkoleniu zachęcamy rónież wszystkie osoby, które chcą pogłębić i usystematyzować wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem projektu oraz przećwiczyć jej stosowanie na realnych przykładach ryzyk projektowych.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie do zarządzania ryzykami

 • Pojęcie ryzyka wg PMBoK® Guide oraz innych najpopularniejszych standardów i norm, podobieństwa, różnice oraz konsekwencje przyjęcia wybranej definicji
 • Zarzadzanie ryzykiem operacyjnym a zarządzanie ryzykiem projektowym – podobieństwa i różnice, specyfika zarządzania ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie ryzykiem a typy i kontekst realizacji projektów
  • Ryzyka pozaprojektowe
  • Ryzyka projektów inwestycyjnych
  • Ryzyka projektów organizacyjnych
  • Ryzyka projektów naukowo badawczych
  • Ryzyka megaprojektów
 • Wyzwania organizacyjne związane z zarządzaniem ryzykiem
 • Tolerancja na ryzyko w organizacji Klienta
 • Ryzyko projektowe wg PMBoK® Guide – procesy zarządzania ryzykiem
 • Role związane z zarządzaniem ryzykiem – uprawnienia i obowiązki
 • Ryzyko a szanse

II. Planowanie zarządzania ryzykiem

 • Przygotowania do zarządzania ryzykiem
  • Ustalenie istotnych definicji i terminów
  • Ustalenie celów zarządzania ryzykami
  • Ustalenie docelowych kategorii ryzyka
  • Ustalenie miar, które potwierdzą prawidłowe działanie procesów zarządzania ryzykiem
 • Plan zarządzania ryzykiem i jego elementy
  • Wprowadzenie do mapowania ryzyk
  • Wprowadzenie do techniki Risk Breakdown Structure (RBS)
 • Dyskusja i wypracowanie typów ryzyk istotnych dla projektów w organizacji Klienta

III. Identyfikacja ryzyka

 • Techniki identyfikacji ryzyk
  • Użycie RBS jako narzędzia wspierającego identyfikację ryzyka
  • Techniki diagramowe – ryzyko, czynniki ryzyka i skutki ryzyka
  • Ryzyka inherentne (wrodzone) a ryzyka specyficzne projektu
  • Pozostałe techniki: analiza dokumentacji, burza mózgów, analiza SWOT, testowanie założeń
 • Odróżnianie ryzyka od innych aspektów projektu: założeń, ograniczeń, problemów, action items
 • Rejestr ryzyk – wzory i przykłady
 • Symulacja procesu identyfikacji ryzyk projektowych na bazie aktualnie prowadzonego projektu

IV. Jakościowa analiza i ocena ryzyka

 • Tworzenie mapy ryzyka
  • Analiza prawdopodobieństwa i wpływu ryzyka
  • Alternatywne metody budowania map ryzyk
 • Symulacją analizy i oceny przykładowych ryzyk z wykorzystaniem mapy ryzyk

V. Ilościowa analiza ryzyka

 • Różnice między analizą jakościową i ilościową, kiedy stosować metody ilościowe
 • Symulacja analizy harmonogramu metodą Monte Carlo z użyciem oprogramowania Full Monte™
  • Rozkłady prawdopodobieństwa w analizie ryzyka
  • Analiza wrażliwości – omówienie na przykładach
 • Oczekiwana wartość pieniężna

VI. Strategie reakcji na ryzyko

 • Dobór adekwatnych strategii obsługi ryzyka
  • Strategie pasywne
  • Strategie aktywne
 • Symulacja układania strategii obsługi dla przykładowych ryzyk
 • Rezerwa na obsługę ryzyk
  • Obliczanie wartości rezerwy na obsługę ryzyk
  • Problemy praktyczne z zarządzaniem rezerwami na obsługę ryzyk
 • Określenie i przypisanie właścicieli ryzyka
  • Kim jest właściciel ryzyk – uprawnienia i odpowiedzialności
  • Przegląd technik przypisywania ryzyk

VII. Zarządzanie ryzykiem na etapie realizacji projektu

 • Pomiary w zakresie zarządzania ryzykami
  • Typy miar w zarządzaniu ryzykami i przykładowe mierniki
  • Jakie mierniki są, a jakie nie są użyteczne?
  • Koszt pomiaru oraz jego korzyści
 • Monitoring poprawności działania systemu zarządzania ryzykami
  • Proces monitorowania poprawności działania
  • Typowe narzędzia
  • Typowe błędy w analizie wyników procesu monitorowania poprawności działania systemu zarządzania ryzykami
 • Monitoring stosowania strategii obsługi ryzyk
  • Dlaczego kierownicy nie chcą stosować się do wypracowanych przez siebie planów zapobiegawczych?
  • Skuteczne techniki i metody w zapewnieniu jakości działania zarządzania ryzkami
  • Formularze i narzędzia wizualizacyjne
 • Zgłaszanie nowych ryzyk
  • Proces zgłoszenia – przebieg, role
  • Formularze w procesie zgłoszenia ryzyk
 • Uruchamianie strategii obsługi ryzyk

VIII. Podsumowanie

 • Krytyczne czynniki w zarządzaniu ryzykiem projektowym – powtórzenie
 • Najczęstsze błędy w zarządzaniu ryzykiem
 • Podsumowanie warsztatu w formie quizu

 

Podsumowanie

Czas trwania

2 dni / 16 h

Obszar wiedzy

Zarządzanie projektami

Poziom zaawansowania

2. Średniozaawansowany, 3. Zaawansowany

Metody szkoleniowe

Wykład, Ćwiczenia / Case study, Praca na projekcieJesteś zainteresowany szkoleniem? Skontaktuj się z nami