WDROŻENIE I DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA PORTFELEM PROJEKTÓW

TenStep oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu wdrażania i doskonalenia portfeli projektów. Pomagamy organizacjom zbudować efektywną strukturę portfela oraz wdrożyć ją w organizacji. Dysponujemy sprawdzonymi metodami i procesami zarządzania portfelem. Organizacjom, które stosują już praktyki zarządzania portfelem, pomagamy w identyfikacji potencjalnych obszarów do usprawnień oraz w zaprojektowaniu i wdrożeniu zmian.

 

  Zorganizowanie portfela projektów

Opis sytuacji

Organizacja planuje zinwentaryzować i uporządkować wszystkie lub najważniejsze realizowane przez nią przedsięwzięcia. Zamierza ujednolicić sposób wyboru projektów do realizacji, by mieć pewność, że środki finansowe i inne zasoby są właściwie alokowane. Chce mieć pewność, że przedsięwzięcia, w które inwestuje przynoszą największe korzyści lub w najlepszy sposób realizują zamierzenia strategiczne.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Inwentaryzacja projektów realizowanych przez organizację
 • Zorganizowanie grup projektów w portfele i podportfele
 • Określenie typu projektów, które powinny przynależeć do każdego portfela
 • Opracowanie metody identyfikacji, kategoryzacji i priorytetyzacji przedsięwzięć
 • Ustanowienie procesów inicjowania i zamykania projektów
 • Stworzenie kryteriów oceny projektów
 • Zaprojektowanie ewentualnych zmian w organizacji, wymaganych do skutecznego przebiegu wdrożenia portfela projektów

Naturalną konsekwencją zorganizowania projektów w portfele jest wdrożenie procesów (metodyki) zarządzania portfelem projektów.

Forma: Badania i analizy, warsztaty, konsultacje

 

  Wdrożenie procesów (metodyki) zarządzania portfelem

Opis sytuacji

Organizacja potrzebuje sprawdzonych mechanizmów monitorowania i kontroli zbioru projektów.
Organizacja chce szybciej i bardziej elastycznie reagować na zmiany otoczenia biznesowego. Pragnie uporządkować zarządzanie zbiorem projektów np. poprzez wdrożenie sprawdzonych metod zarządzania portfelem projektów.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Metodyka zarządzania portfelami w pełni zgodna ze standardem PMI dotyczącym zarządzania portfelami
 • Komplet procedur (zgodny z metodyką) wraz z opisem czynności i przypisaniem osób odpowiedzialnych za ich wykonanie
 • Dookreślenie ról i odpowiedzialności w zakresie zarządzania portfelem wraz ze zmapowaniem ich na stanowiska organizacji
 • Pomoc z przełożeniu procedur portfelowych na regulacje wewnętrzne (regulaminy organizacyjne)

Wynikiem prac jest dopasowany do potrzeb i wymagań organizacji zbiór procesów, reguł i zasad zarządzania portfelem.

Forma: Warsztaty, konsultacje

 

  Doskonalenie zarządzania portfelem projektów

Opis sytuacji

Organizacja stosuje już praktyki zarządzania przedsięwzięciami i chciałyby je doskonalić.
Organizacja pragnie osiągnąć wyższy stopień dojrzałości w zarządzaniu portfelami. Dąży do zwiększenia kontroli nad efektami prowadzonych projektów. Chce przejrzeć i udoskonalić procedury, zweryfikować zgodność stosowanych rozwiązań ze standardami i dobrymi praktykami.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Analiza struktury portfeli oraz efektywności zarządzania portfelami
 • Identyfikacja kluczowych ograniczeń oraz opracowanie sposobów ich obsługi
 • Identyfikacja i analiza regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania portfeli
 • Analiza sposobu wyboru projektów do realizacji (priorytetyzacji i selekcji)
 • Analiza sposobu zarządzania zmianami w portfelu
 • Analiza sposobu monitorowania portfela
 • Analiza sposobu zarządzania korzyściami w portfelu
 • Zaprojektowanie zmian w zakresie procesów, organizacji i narzędzi wspierających
 • Wsparcie przy wdrożeniu zmian

W trakcie tych prac posługujemy się sprawdzonymi standardami i metodykami, metodami pomiaru dojrzałości procesów projektowych, programowych i portfelowych.

Forma: Badania i analizy, konsultacje

 

  Operacjonalizacja strategii

Opis sytuacji

Organizacja opracowała strategię lub ma to w planie. Chce móc ją zbudować tak, by w każdym momencie można było sprawdzić, czy i jak idą projekty strategiczne, gdzie należy wprowadzić korekty. Każdy z projektów ma być zaplanowany w zgodzie i spójności z pozostałymi, by jeden nie przeszkadzał drugiemu. Zarządzający muszę mieć pewność, że to, co obiecają właścicielom lub radzie nadzorczej – zostanie dotrzymane.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Kryteria oceny projektów powiązane z celami strategicznymi
 • Mechanizmy i narzędzia priorytetyzacji i selekcji projektów strategicznych
 • Procedury weryfikacji i uruchamiania inicjatyw
 • Procedury aktualizacji projektów w wyniku modyfikacji strategii

Forma: Warsztaty i konsultacje