WDROŻENIE I DOSKONALENIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

TenStep oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu wdrażania i doskonalenia zarządzania projektami. Wspieramy organizacje w ustanowieniu procesów zarządzania projektami – uniwersalnych, elastycznych i dopasowanych do specyfiki branży oraz realizowanych projektów. Przedsiębiorstwom, które wdrożyły zarządzanie projektami proponujemy usługi doradcze pozwalające na ciągłe doskonalenie systemów, technik i narzędzi zarządczych, które przełoży się na większą skuteczność i efektywność działań. Ponadto, badamy realizowane projekty, by wesprzeć kadrę zarządczą w podjęciu kluczowych decyzji biznesowych dotyczących tych projektów.

 

  Wdrożenie zarządzania projektami

Opis sytuacji

W organizacji rozważa się ustandaryzowanie sposobu zarządzania projektami oraz dokumentacji projektowej (Karty Projektu, raportów stanu). Kadrze zarządzającej zależy na zwiększeniu przewidywalności projektów, podniesieniu ich skuteczności i przyśpieszeniu czasu, w którym otrzymuje informacje o potencjalnych trudnościach i zagrożeniach. Potrzebne jest zbudowanie wspólnego języka w odniesieniu do realizacji projektów, jasne określenie ról i odpowiedzialności, a także uzupełnienie, uspójnienie lub wyrównanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami wśród pracowników.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Opracowanie dopasowanej do specyfiki i potrzeb Klienta firmowej metodyki zarządzania projektami, zgodnej z najpopularniejszym standardem zarządzania projektami PMBOK®. Metodyka jest w pełni skalowalna – tj. możliwa do zastosowania zarówno w przypadku małych inicjatyw, jak i większych projektów. W skład metodyki wchodzą:
  • Procesy zarządcze
  • Techniki zarządcze wraz z przykładami stosowania
  • Najlepsze praktyki
  • Formularze, instrukcje i listy kontrolne
  • Najważniejsze definicje
  • Role projektowe wraz z przypisanymi odpowiedzialnościami i uprawieniami
 • Warsztaty z zarządzania projektami dla kierowników projektów (wraz z definiowaniem dwóch rzeczywistych projektów)
 • Warsztaty z zarządzania projektami dla uczestników projektów
 • Warsztaty z zarządzania projektami dla osób nadzorujących projekty (sponsorów projektów)
 • Metodyka dla osób nadzorujących projekty (sponsorów projektów)
 • Warsztat z udzielania wsparcia projektom przez komórkę PMO

Usługi dodatkowe

Nasi Klienci zwykle uzupełniali powyższy pakiet warsztatami dodatkowymi, takimi jak:

 • Pilotaż wdrożenia zarządzania projektami (zastosowanie opracowanych procesów i formularzy przez wybrane projekty)
 • Wsparcie w opracowaniu / aktualizacji prawa wewnętrznego regulującego obszar zarządzania projektami
 • Dostosowanie metodyki zarządzania projektami do specyfiki Klienta (m.in. uzupełnienie metodyki o przykłady branżowe)
 • Zaawansowane warsztaty z harmonogramowania
 • Zaawansowane warsztaty z zarządzania ryzykiem
 • Doradztwo w zakresie modelu wynagradzania zespołów projektowych

Forma: Warsztaty i konsultacje

 

  Doskonalenie zarządzania projektami

Opis sytuacji

Organizacja posiada procesy, procedury, narzędzia lub metodykę zarządzania projektami. Obszar ten jest częściowo lub całkowicie ustandaryzowany. Organizacja jest zainteresowana weryfikacją, czy wdrożone rozwiązania działają poprawnie i czy przynoszą zaplanowane efekty.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Badanie dojrzałości zarządzania projektami oparte o wybrany model dojrzałości projektowej (np. OPM3®, CMMI, PMMM, TSS, aPRO®). Celem badania jest:
  • Udokumentowanie funkcjonujących w organizacji procesów zarządzania projektami (zarówno sformalizowanych jak i niesformalizowanych)
  • Wskazanie stosowanych przez organizację dobrych praktyk zarządzania projektami
  • Wskazanie obszarów do rozwoju
 • Audyt zarządzania projektami. Celem audytu jest w sposób systematyczny i niezależny sprawdzić:
  • Zgodność prowadzonych działań z obowiązującymi regułami i ustaleniami (np. czy sposób zarządzania projektem jest zgodny z obowiązującymi procedurami)
  • Skuteczność obowiązujących reguł i ustaleń (tj. czy obowiązujące procedury są zaprojektowane w sposób, który umożliwi osiągnięcie celów, dla których zostały powołane)
 • Opracowanie listy rekomendacji związanych z dalszym rozwojem zarządzania projektami w organizacji na podstawie przeprowadzonego badania lub audytu.
 • Badanie kultury organizacyjnej pod katem tego, które z jej elementów mogą przyczyniać się do wzrostu dojrzałości w zarządzaniu projektami, a które mogą blokować.
 • Analiza stosowanych systemów IT pod kątem tego, czy (i w jaki sposób) wspierają one projekty.

Forma: Badania i analizy, konsultacje