Imię i nazwisko*

Adres do rachunku/faktury*

Kod pocztowy oraz miejscowość do rachunku/firmy*

Adres email*

Numer telefonu kontaktowego*

Nazwa firmy

Numer NIP

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TenStep Polska sp. z o.o. w celach realizacji zakupionej usługi oraz realizacji płatności.*


     Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TenStep Polska sp. z o.o. w celach marketingowych i statystycznych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

Adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż podany wyżej:

Ulica:

Kod pocztowy, miejscowość:

* - pola wymagane


Metodyka Zarządzania Projektami dla Sponsorów została opracowana na bazie uznawanego na świecie stan- dardu zarządzania projektami – metodyki TenStep® Project Management Process, który w pełni jest zgod- ny z metodologią PMBOK® Guide opracowaną przez Project Management Institute. Metodyka Sponsora jest syntezą najlepszych, sprawdzonych w kilkudziesięciu krajach świata praktyk prowadzenia projektów z perspektywy osób nadzorujących projekty. Poniższy materiał to fragment metodyki – pierwszego rozdziału pokazujący konstrukcje opracowania.

Metodyka składa się z 9 rozdziałów (numerowanych od 0 do 8), poświęconych kluczowym zagadnieniom związanym z planowaniem i realizacją projektów. Treść rozdziałów nawiązuje bezpośrednio do procesów zarządzania projektami, opisanych w metodyce TenStep® Project Management Process, przeznaczonej dla kierowników projektów. W ten sposób połączono perspektywę sponsora z perspektywą kierownika projektu, czyli dwóch ról najmocniej związanych z projektem w całym cyklu jego życia.

Forma i język opracowania

Opracowując ten dokument postanowiliśmy odstąpić od języka formalnego. Chcemy, aby tekst był łatwy w przyswojeniu, a jego treść przydatna. W treści dokumentu przyjęliśmy formę męską, jako że nazwa roli „Sponsor” jest rodzaju męskiego. Używając tego terminu mamy jednak na myśli sponsorów obojga płci. Po- stanowiliśmy zwracać się do Czytelnika bezpośrednio i bez niepotrzebnych ozdobników. Zakładamy, że z uwagi na praktyczny charakter niniejszego opracowania, formy proste i bezpośrednie sprawdzą się najlepiej.

Po co ten podręcznik?

Regułą jest, że metodyki zarządzania projektami pisane są dla kierownika projektu i pokazują jego perspek- tywę. Opisują szczegółowo jego obowiązki i zadania w projekcie, to jemu udzielają wytycznych i wskazówek, jak się zachować w danej sytuacji. Jest to naturalne, ponieważ to kierownik projektu wykonuje większość zadań związanych z zarządzaniem projektem.

Jednak odpowiedzialność za projekt spoczywa również na sponsorze. Bez pełnego wzajemnego zrozumie- nia przez sponsora i kierownika projektu swoich ról i obowiązków, prowadzenie projektów staje się uciążliwą, mało efektywną, frustrującą i często skazana na porażkę działalnością. Pomimo, że rola sponsora jest dla po- wodzenia projektu kluczowa, brak jest praktycznych opracowań zarówno polskich jak i międzynarodowych, których adresatem byłby sponsor. Zadaniem niniejszego podręcznika jest tę lukę zapełnić.

Celem tego podręcznika jest przybliżenie sponsorom zagadnień związanych z zarządzaniem projektami oraz pokazanie, w jakich sytuacjach ich udział i zaangażowanie są niezbędne, bo bezpośrednio wpływają na przebieg i powodzenie realizacji projektu. Podręcznik ten ma z założenia pomóc sponsorom we właściwym wykonywaniu ich obowiązków wobec projektu oraz wobec organizacji, która projekty realizuje.

Dla kogo ten podręcznik?

Metodyka Sponsora przeznaczona jest przede wszystkim dla menedżerów pełniących rolę sponsora projek-tów, superwizora czy nadzorujących projekty.

Podręcznik może przydać się również wszystkim tym, którzy powołują sponsorów i powierzają im odpo- wiedzialność za efekty biznesowe projektów. W tym wypadku podręcznik może służyć, jako podstawa do oceny działań sponsora, poprzez proste zestawienie powinności sponsora z jego rzeczywistymi działaniami i postawami wobec prowadzonych projektów.

Czy roli sponsora warto poświęcać uwagę?

Teoretycy i praktycy zarządzania projektami są zgodni i nie mają wątpliwości – warto. Kierownicy projektów nie mają wątpliwości – warto. Członkowie zespołów projektowych nie mają wątpliwości – warto. Wszyscy często dodają: warto i należy!

Jeżeli jesteś jeszcze niezdecydowany, zachęcamy do pobrania fragmentów Metodyki dla Sponsora.