MOTYWACJA I BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH

TenStep oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwach realizujących znaczną liczbę projektów lub posiadających strukturę macierzową. Prócz szkoleń oferowanych dla wszystkich pracowników pełniących role projektowe, proponujemy naszym Klientom łatwo wdrażalne rozwiązania HR opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń TenStep w pracy przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć. Do najważniejszych z nich należą:

Ponadto oferujemy następujące usługi

 • Opracowanie ścieżek rozwoju. Wspieramy organizacje w budowaniu ścieżek kariery dla pracowników wybierających specjalizację w obszarze zarządzania projektami. Pomagamy ustalić minimalne kryteria progowe dla awansu w ramach wybranej ścieżki kariery.
 • Budowanie systemu ocen okresowych. Pomagamy dostosować obowiązujące w firmie systemy ocen o role pełnione przez pracowników w projektach. Dostarczamy odpowiednie narzędzia i zapewniamy spójność ocen w strukturze funkcjonalnej z ocenami w strukturze projektowej.
 • Wsparcie w opracowaniu strategii szkoleń i rozwoju.Wspieramy działy HR oraz Biura Wsparcia Projektów (PMO) w przygotowywaniu strategii szkoleniowych dla pracowników pełniących role projektowe w oparciu o plany rozwojowe firmy.


 

  Model Kompetencji w zarządzaniu projektami (PM)

Model Kompetencji PM został opracowany na podstawie wieloletnich doświadczeń TenStep we współpracy z zespołami projektowymi na całym świecie. Jest owocem dogłębnego zrozumienia warunków koniecznych dla zakończenia projektu z sukcesem. Jest on dostosowany do kluczowych ról projektowych (kierownik projektu, sponsor, członek zespołu). Stanowi czytelne wytyczne do oceny poziomu kwalifikacji pracowników oraz tzw. miękkich kompetencji, decydujących o umiejętności współpracy z ludźmi.


Model Kompetencji PM można wykorzystać w następujących obszarach HR

 • Tworzenie profili kompetencyjnych
 • Planowanie indywidualnego rozwoju pracowników
 • Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna na stanowiska projektowe
 • Selekcja pracowników do zespołów projektowych
 • Ocena okresowa pracowników
 • Budowanie ścieżek kariery
 • Określanie warunków awansu poziomego i pionowego
 • Budowanie strategii szkoleniowej i rozwojowej


 

  Budowa systemu motywacyjnego

System motywacyjny jest jednym z kluczowych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Istotnie wpływa na zwiększenie zaangażowania pracowników. Większość polskich firm posiada już sprawdzone systemy motywacyjne. Najczęściej dotyczą one wyłącznie pracy w strukturze funkcjonalnej. Systemy motywacyjne w projektach (o ile istnieją) stanowią najczęściej zupełniej osobne zagadnienie, niepowiązane z systemem motywacyjnym w strukturze funkcjonalnej. Może to powodować konflikty typu które zadanie bardziej opłaca się zrealizować – bezpośrednie polecenie przełożonego, czy zadanie przydzielone przez kierownika projektu. Jeśli te dwa systemy nie są ze sobą powiązane, szczególnie w organizacjach o strukturze macierzowej, mogą mieć działanie przeciwne do zamierzonego – mogą demotywować pracowników.

Pomagamy wypracować system KPI dla projektów oraz proponujemy na jego podstawie system motywacyjny. Jest on uzupełnieniem istniejących w organizacji rozwiązań. Taki system motywacyjny stymuluje pracowników do większego zaangażowania się w projekty. Zakładamy, że na motywację wpływają nie tylko aspekty finanse, dlatego system obejmuje także zachęty pozafinansowe.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Prezentacja głównych nurtów myślenia o systemach motywacji w projektach oraz analiza ich adekwatności do potrzeb firmy
 • Analiza obecnego systemu motywacyjnego
 • Analiza regulacji wewnętrznych opisujących role i uprawnienia w obszarze projektowym
 • Analiza sposobu wyboru projektów do realizacji (priorytetyzacji i selekcji)
 • Analiza czynników motywujących i demotywujących pracowników
 • Przygotowanie wariantowej propozycji systemu motywacyjnego wraz ze wskaźnikami KPI

Forma: Badania i analizy, konsultacje


 

  Development Center

Development Center to jak do tej pory najbardziej skuteczna metoda diagnozy potencjału i kompetencji pracowników. Służy ona do tworzenia planu rozwoju kompetencji pracowników. Właściwa diagnoza pozwala poszerzyć świadomość odnośnie kompetencji, usprawnić współpracę w zespołach oraz dostosować zachowanie do oczekiwań firmy. To bezpośrednio przekłada się na sukces projektu.

Diagnoza kompetencji realizowana jest poprzez obserwację zachowania pracowników podczas intensywnych symulacji. Pracownicy podejmują się zróżnicowanych zadań zbliżonych do codziennej pracy projektowej. Poddawani są oni wielowymiarowej ocenie przez doświadczonych asesorów. Wyniki Development Center są omawiane z uczestnikami podczas spotkań feedbackowych. Dzięki temu mają oni okazję przedyskutować swoje aspiracje zawodowe i zaplanować swój dalszy rozwój wewnątrz firmy.

Zastosowanie Development Center

 • Zebranie kompleksowych informacji na temat kompetencji uczestników, które w największym stopniu mają wpływ na realizowanie projektów z sukcesem
 • Identyfikacja potrzeb rozwojowych w ocenianej grupie
 • Wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących ścieżek rozwoju uczestników
 • Zaprojektowanie adekwatnej strategii szkoleniowej / rozwojowej w firmie
 • Dobranie najbardziej odpowiednich metod kształcenia dla danego pracownika (np. coaching, mentoring, szkolenia)
 • Identyfikacja pracowników, którzy mogą zostać objęci programem rozwoju talentów

Development Center prowadzone jest w oparciu o Model Kompetencji PM.