WSPARCIE DLA PRZEDSIĘWZIĘĆ, KTÓRE MUSZĄ OSIĄGNĄĆ SUKCES

TenStep oferuje kompleksowe wsparcie w planowaniu złożonych przedsięwzięć (projektów, megaprojektów i programów). Podejmujemy się również interwencji na projektach w toku, które z pewnych powodów wymagają redefinicji czy przeorganizowania. W sytuacjach kryzysowych nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji 24/7.

 

  Wsparcie dla projektów na etapie planowania

Opis sytuacji

Pomagamy w przygotowaniu, zaplanowaniu i zorganizowaniu projektów obarczonych dużym ryzykiem, projektów strategicznych, projektów publicznych, megaprojektów i programów. Wspieramy firmy i instytucje postawione przed wyzwaniem przygotowania się do realizacji trudnych projektów.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Wsparcie w zdefiniowaniu projektu
  • Zidentyfikowanie wymagań przedsiębiorstwa i celów projektu
  • Definicja zakresu projektu i przedmiotów dostawy (produktów)
 • Analiza interesariuszy
 • Przygotowanie Planu Komunikacji
 • Analiza ryzyka
 • Zbudowanie harmonogramu i określenie budżetu
 • Określenie struktury wewnętrznej PMO wraz z określeniem ról w ramach PMO
 • Analiza ryzyka harmonogramowego i wykonalności harmonogramu, w wyniku której pozyskiwane są informacje o:
  • Jakości przygotowanego harmonogramu
  • Prawdopodobieństwie ukończenia projektu w wyznaczonym terminie
  • Prawdopodobieństwie ukończenia projektu w wyznaczonym budżecie
  • Najbardziej prawdopodobnym czasie zakończenia projektu
  • Najbardziej prawdopodobnym koszcie całego projektu
  • Zadaniach, które w największym stopniu mogą przyczynić się do opóźnienia projektu

Usługi dodatkowe

Nasi Klienci zwykle uzupełniali powyższy pakiet usługami dodatkowymi, takimi jak:

 • Analiza opłacalności finansowej przedsięwzięcia
 • Przygotowanie struktur zespołów projektowych niezbędnych do realizacji projektu / programu
 • Przygotowanie struktur wspierających realizację przedsięwzięcia (np. Biuro Programu)
 • Przygotowanie procesów i procedur zarządczych
 • Przygotowanie procesów i procedur nadzorczych (governance)
 • Przygotowanie systemu raportowania realizacji prac projektowych i budżetu
 • Zarządzanie zmianą, którą w przedsiębiorstwie spowoduje wdrożenie projektu

Z naszego doświadczenia wynika, że największe wyzwania w planowaniu projektów wynikają zwykle z ich publicznego lub politycznego charakteru, istnienia wielu grup interesariuszy o odmiennych interesach, zaangażowania wielu organizacji o odmiennej kulturze pracy w realizację lub nadzór nad przedsięwzięciem.

Forma: Warsztaty, konsultacje

 

  Ocena i ratowanie zagrożonych projektów

Opis sytuacji

Ratujemy projekty zagrożone oraz wpieramy te, które wymagają przedefiniowania lub przeplanowania w trakcie realizacji.
Pomagamy firmom i instytucjom w najbardziej efektywny i skuteczny sposób zweryfikować istniejące plany i przygotować ich korekty, dbając jednocześnie o utrzymanie wysokiej motywacji zespołu projektowego.

Proponujemy następujący pakiet usług

 • Zbadanie stanu projektu
 • Określenie perspektyw projektu – szans na zakończenie projektu z sukcesem
 • Zbadanie procesów i mechanizmów zarządczych
 • Zbadanie procesów i mechanizmów nadzorczych
  • Skorygowany harmonogram
  • Skorygowany budżet
  • Skorygowana pozostała istotna dokumentacja projektu (np. Karta Projektu, Plan Komunikacji)

Usługi dodatkowe

Nasi Klienci zwykle uzupełniali powyższy pakiet usługami dodatkowymi, takimi jak:

 • Reorganizacja struktur zespołów projektowych
 • Reorganizacja lub przygotowanie struktur wspierających realizację przedsięwzięcia (np. Biuro Programu)
 • Reorganizacja procesów i procedur zarządczych
 • Reorganizacja procesów i procedur nadzorczych (governance)
 • Reorganizacja systemu raportowania realizacji prac projektowych i budżetu

W zależności od sytuacji i od projektu, kładziemy nacisk na te obszary, w których zespołowi projektowemu niezbędne jest wparcie. Może być ono potrzebne zarówno w technicznych aspektach zarządzania projektem (np. harmonogram, budżet, zarządzanie ryzykiem), jak i w obszarach interpersonalnych i społecznych (np. kontakt z interesariuszami, konflikt w zespole).
Z naszego doświadczenia wynika, że do najczęstszych powodów konieczności zredefiniowania projektu należą:

 • Opóźnienia w realizacji projektu, przekroczenia budżetu, zagrożenie osiągnięcia celu, dla którego projekt został powołany
 • Znacząca zmiana w otoczeniu zewnętrznym lub wewnętrznym, która wymaga szybkiego dostosowania projektu do nowych warunków
 • Zmiana kierownika projektu lub sponsora, który przejmuje nadzór nad projektem

Forma: Badania i analizy, warsztaty i konsultacje